Chương trình giáo dục mầm non mới - Tin mới nhất về giáo dục mầm non

Chương trình giáo dục mầm non mới nhà trẻ và mẫu giáo hiện hành được nghiên cứu và xây dựng từ những năm 80 thế kỉ xx, ban hành chính thức trên toàn quốc từ năm 1994. Chương trình giáo dục mầm non mới của bộ giáo dục được xây dựng và áp dụng dựa trên những luận cứ khoa học theo lí thuyết hoạt động: lấy hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo và là con đường cơ bản để hình thành và phát triển toàn diện nhân cách trẻ. Nội dung chương trình chăm sóc giáo dục mầm non mới được xây dựng theo từng độ tuổi hướng đến thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non trẻ toàn diện.Chương trình giáo dục mầm non mới
Chương trình giáo dục mầm non mới 


Chương trình giáo dục mầm non mới mặc dù đã có những thành công nhất định, góp phần chăm sóc, nội dung của chương trình giáo dục mầm non mới hướng tới sự phát triển toàn diện. Song, trong quá trình thực hiện, chương trình đã bộc lộ những hạn chế như:chưa thể hiện được đầy đủ các thành tố của một chương trình; nội dung chương trình giáo dục mầm non mới 2011 chưa mang tính tích hợp; phương pháp thực hiện mang tính đồng loạt, áp đặt, chưa phát huy được tối đa khả năng ,tính tích cực cá nhân, sáng tạo của từng trẻ cũng như của các cô giáo khi thực hiện quá chương trình chăm sóc giáo dục mầm non mới trẻ,…

   Nhận xét về chương trình giáo dục mầm non mới, được xây dựng theo hướng tích hợp sẽ góp phần nâng cao chất lượng CS- GD trẻ tòan diện trong trường mầm non hiện nay.

I. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON


   Những điểm mới trong chương trình giáo dục mầm non mới được biên soạn theo hướng chương trình khung cấp quốc gia, phù hợp với từng độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo. Chương trình giáo dục mầm non mới được thiết kế với đầy đủ các thành tố từ mục tiêu, nội dung, phương pháp đến các hoạt động giáo dục mầm non, đánh giá kết quả quá trình giáo dục mầm non và các điều kiện thực hiện chương trình.

      Nghiên cứu và quan điểm đổi mới giáo dục mầm non xuất phát từ việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới Chương trình giáo dục mầm non đồng bộ với đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp cận với chương trình giáo dục mầm non mới nhất tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới đồng thời dựa trên những nghiên cứu khoa học về đặc điểm tâm sinh lí của lứa tuổi mầm non, về đặc trưng của chương trình khung giáo dục mầm non mới, lí luận xây dựng chương trình, thực trạng của chương trình chăm sóc giáo dục trẻ nhà trẻ và mẫu giáo hiện hành và những yêu cầu đổi mới của thực tiễn giáo dục mầm non ở Việt nam.

  Chương trình đã tiếp thu những tinh hoa của Chương trình giáo dục mầm non mới trong và ngoài nước. Tư tưởng cốt lõi của chương trình giáo dục được thể hiện một cách nhất quán theo các quan điểm: quán triệt mục tiêu nhận thức về chương trình giáo dục mầm non mới trong giai đoạn mới ; tiếp cận họat động nhân cách và phát triển. giáo dục hướng vào trẻ, lấy trẻ làm trung tâm và quan điểm tích hợp.

   Nội dung của chương trình giáo dục mầm non mới thể hiện những nội dung cốt lõi, cơ bản và thống nhất trong toàn quốc, phù hợp với từng độ tuổi. Chương trình giáo dục mầm non đổi mới cho phép có độ mở, giúp giáo viện chủ động và linh trong việc thực hiện xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới vận dụng phù hợp với trẻ với điều kiện thực tế của trường,lớp,vùng miền,địa phương .

   Tháng 10/2004, Dự thảo phương pháp giáo dục mầm non mới đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo đề nghị cho phép được triển khai thực hiện thí điểm và hoàn thiện. Những định hướng đổi mới xây dựng tài liệu chương trình giáo dục mầm non mới được thể hiện như sau:

Tin mới nhất về giáo dục mầm non
Tin mới nhất về giáo dục mầm non

1. Mục tiêu đổi mới giáo dục mầm non là gì


  Mục tiêu đổi mới giáo dục mầm non được đưa vào chương bao gồm mục tiêu giáo dục cho trẻ cuối độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo. mục tiêu đổi mới giáo dục mầm non được xây dựng theo các lình vực phát triển(4 lĩnh vực phát triển đối với nhà trẻ và 5 lĩnh vực phát triển đối với mẫu giáo) gồm: thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm –xã hội, thẩm mĩ nhằm hình thành, phát triển tối đa tiềm năng vốn có ở trẻ và hình thành những giá trị, những kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với yêu cầu của gia đình, cộng đồng, xã hội, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học giai đoạn sau.

2. Nội dung giáo dục mầm non mới


     - Nội dung giáo dục mầm non mới được đổi mới theo hướng đảm bảo tính tích hợp giữa nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe với giáo dục phát triển ,nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non hiện nay.

    - Bổ sung một số nội dung thiết thực đảm bảo giáo dục toàn diện và gắn với cuộc sống thực hàng ngày của trẻ.

     - Nội dung mục tiêu đổi mới giáo dục mầm non được xây dựng và cấu trúc theo các lĩnh vực: phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ; phát triển tình cảm –xã hội và phát triển thẩm mĩ.

     - Các lĩnh vực chuyên đề giáo dục mầm non mới sẽ được tổ chức theo hướng tích hợp chủ đề.Các chủ đề được xây dựng mở rộng dần từ đơn giản đến phức tạp, từ gần đến xa,từ bản thân trẻ đến gia đình, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội gần gũi với trẻ.

3. Phương pháp giáo dục trẻ mầm non


   - Coi trọng việc tổ chức môi trường cho trẻ hoạt động ở các khu vực ,các góc hoạt động,… Một cách phong phú đa dạng.Tạo điều kiện cho trẻ gần gũi với thiên nhiên, với cuộc sống gia đình, tăng cường sự giao tiếp của trẻ với nôi trường tự nhiên,xã hội.

   - Các hoạt động tổ chức với các hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng các nhu cầu,hứng thú hoạt động của trẻ.

   - Các phương pháp được sử dụng, phối hợp một cách hợp lí  nhằm phát huy ở trẻ tính chủ động, tích cực hoạt động để phát triển, đảm bảo trẻ “học qua chơi”,”chơi mà học”.
     
 4. Nội dung, phương pháp và các hình thức đánh giá được đưa vào như một thành tố của chương trình. Trong đó coi trọng khâu đánh giá dựa trên sự quan sát và nhấn mạnh đến đánh giá dựa trên sự tiến bộ của trẻ.Trên cơ sở đó điều chỉnh nội dung, kế hoạch hoạt động giáo dục trong quá trình thực hiện cho phù hợp với trẻ, với nhóm,lớp và thực tế của địa phương. 

     5. Các điều kiện thực hiện chương trình đổi mới quản lý giáo dục mầm non


      Nội dung của chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non được đổi mới và đưa vào chương trình bao gồm những yêu cầu thỏa đáng về:

-Tài chính: huy động đa dạng các nguồn lực của gia đình,các nguồn lực xã hội nhằm đảm bảo cho các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non trong trường hợp lớp mầm non được triển khai một cách thuận lợi.

    - Đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định và đủ điều kiện để thực hiện nội dung chương trình theo hướng đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non trong trường, lớp mầm non.

   - Đội ngũ giáo viên mầm non: Đảm bảo những yêu cầu về phẩm chất, năng lực cần thiết, nắm vững chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non mới, thực hiện chương trình có chất lượng.

Chương trình giáo dục mầm non mới - Tin mới nhất về giáo dục mầm non
Chương trình giáo dục mầm non mới - Tin mới nhất về giáo dục mầm non

   II. NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON


      Nhận xét về chương trình giáo dục mầm non mới theo hướng tích hợp được xây dựng với đầy đủ các thành tố từ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục mầm non mới các hoạt động giáo dục nội dung đánh giá và các điều kiện thực hiện chương trình.

  1.Về cấu trúc nâng cao chất lượng giáo dục mầm non mới


    Sau phần mục tiêu đổi mới giáo dục mầm non (bao gồm mục tiêu chung – theo Luật Giáo dục và mục tiêu đổi mới giáo dục mầm non cho trẻ cuối mỗi độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo) Chương trình giáo dục mầm non mới được cấu trúc được 2 phần: 

Phần một: Nội dung chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non trẻ Nhà trẻ 3-36 tháng

Phần hai: Nội dung chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non trẻ mẫu giáo 3-6 tuổi. Mỗi phần có 5 phấn mục:

    A – Kế hoạch thực hiện chương trình (phân phối thời gian,chế độ sinh hoạt).

    B – Nội dung chăm sóc giáo dục trẻ mầm non (nuôi dưỡng, chăm sóc  - sức khỏe,giáo dục – phát triển).

    C – Các hoạt động giáo dục trẻ mầm non, hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục trẻ mầm non

    D – Điều kiện thực hiện chương trình

    E – Đánh giá

    G – Giải thích chương trình

   2. Về nội dung của chương trình giáo dục mầm non mới


    Nội dung của chương trình giáo dục mầm non mới được xây dựng xuất phát trên quan điểm giáo dục tích hợp; giáo dục hướng vào trẻ,lấy trẻ làm trung tâm.Chương trình ,vì vậy đã hướng đến tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động tích cực;đáp ứng nhu cầu phát triển và hứng thú của trẻ trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.

Nội dung chương trình không nhấn mạnh vào việc cung cấp những kiến thức, kĩ năng đơn lẻ, mà theo hướng tích hợp, kết hợp nhuần nhuyễn giữa chăm sóc với giáo dục và giữa các mặt giáo dục với nhau và được thực hiện thông qua hoạt động chủ đạo các hoạt động đa dạng, phù hợp với từng độ tuổi. 

Chương trình giáo dục mầm non mới chú trọng đến  kích thích phát triển các giác quan,các chức năng tâm -  sinh lí,hình thành những phẩm chất, năng lực, kĩ năng sống nền tảng để chuẩn bị thuận lợi cho trẻ vào học lớp 1 và phát triển tốt ở các giai đoạn sau.

     2.1.Mục tiêu giới thiệu chương trình giáo dục mầm non mới đề cập đến mục tiêu chung đã quy định theo luật. Giáo dục và mục tiêu tài liệu về giáo dục mầm non mới cho cuối mỗi độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo. Nội dung mục tiêu giáo dục cuối độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo được cấu trúc theo các lĩnh vực phát triển của trẻ gồm: phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ và phát triển tình cảm – xã hội.

Ở cuối độ tuổi nhà trẻ, mục tiêu phát triển thẩm mĩ được lồng ghép trong mục tiêu riêng. Mục tiêu giáo dục là một trong những thành tố quan trọng  của chương. Mục tiêu mang tính hướng đích giúp cho giáo viên mầm non định hướng quá trình thực hiện và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non trẻ đáp ứng với nhu cấu phát triển của trẻ và yêu cầu của xã hôi và gia đình.

      2.2. Lập kế hoạch chương trình giáo dục mầm non mới bao gồm quy định phân phối thời gian trong năm học, chế độ sinh hoạt và phân phối thời gian trong chế độ sinh hoạt. Những nội dung của ưu điểm của chương trình giáo dục mầm non mới là những định hướng quan trọng  trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non.

     2.3. Nội dung xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới gồm hai phần quan trọng:


     - Nội dung nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe đã chú trong,nhấn mạnh hơn so với chương trình hiện hành các yêu cầu về tổ chức thực hiện nội dung chăm sóc ăn,ngủ, vệ sinh,chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh, an toàn cho trẻ. Đặc biệt đưa ra các nhiệm vụ cần thiết nhất mà người giáo viên, người chăm sóc trẻ cần phải thực hiện trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe phù hợp với trẻ ở lứa tuổi nhà trè và mẫu giáo.

- Nôi dung văn bản giáo dục mầm non mới: Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non mới không cấu trúc nội dung theo các hoạt động giáo dục như chương trình hiện hành. Nội dung giáo dục trẻ nhà trẻ từ 3-36 tháng và trẻ mẫu giáo 3-6 tuổi được cấu trúc theo các lĩnh vực:

  • Phát triển thể chất;phát triển ngôn ngũ; 
  • phát triển nhận thức ;
  • phát triển tình cảm xã hội. 


Nội dung phát triển thẩm mĩ được lồng ghép trong nội dung phát triển tình cảm –xã hội đối với trẻ nhà trẻ. Đối với trẻ mẫu giáo, nội dung phát triển thẩm mỹ là một lĩnh vực giáo dục riêng. Đây cũng là điểm mới đối với đổi mới cấu trúc  nội dung giáo dục trong chương trình giáo dục mầm non mới của bộ giáo dục lần này.

- Cấu trúc của mỗi lĩnh vực nội dung chương trình giáo dục mầm non mới của bộ giáo dục bao gồm:

- Mục tiêu của lĩnh vực nội dung; - Nội dung giáo dục (bao gồm những nội dung cơ bản và mức độ nội dung theo độ tuổi); - Nhiệm vụ của giáo viên;- Dấu hiệu đánh giá.

 Đối với trẻ nhà trẻ, nội dung theo độ tuổi được thể hiện ở 3 mức độ theo 3 độ tuổi: 3-12 tháng, 12 -24 tháng và 24-36 tháng. Đối với mẫu giáo,nội dung theo độ tuổi được thể hiện ở 3 mức độ theo 3 độ tuổi : 3-4 tuổi, 4-5 tuổi,5-6 tuổi.
   
 Ví dụ: Trong phần nội dung chương trình giáo dục mầm non mới của bộ giáo dục trẻ 3-36 tháng (phần B, mục 2), nội dung giáo dục phát triển nhận thức bao gồm 2 nội dung chính: luyện tập các giác quan,phối hợp các giác quan;nhận biết.

     Nội dung luyện tập các giác quan nằm trong nội dung phát triển nhận thức (3 độ tuổi ở nhà trẻ)được thể hiện ở bảng 1 với các múc độ như sau (xem bảng 1).

    Đối với chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non trẻ mẫu giáo, nội dung giáo dục phát triển nhận thức gồm những nội dung chính như: khám phá khoa học về các bộ phận con người; đồ vật và chất liệu; thực vật; động vật và các hiện tượng tự nhiên.Nội dung được phân theo các mức độ phù hợp với độ tuổi 3-4 tuổi, 4-5 tuổi và 5-6 tuổi.
    
Ví dụ: với một số nội dung về khám phá về các hiện tượng tự nhiên (làm quen với thời tiết, ngày và đêm, mặt trăng mặt trời) mức độ nội dung theo 3 độ tuổi được thể hiện ở bảng 2 như sau:(xem bảng 2).

- Trong mỗi lĩnh vực nội dung giáo dục, dấu hiệu đánh giá được quy định trong chương trình là một nội dung hết sức mới và quan trọng.Những dấu hiệu đánh giá sẻ giúp cho giáo viên chủ động xem xét, đánh giá sự phát triển của trẻ qua quá trình tác động. Đây là cơ sở để giáo viên điều chỉnh nội dung, kế hoạch chương trình giáo dục mầm non mới cho phù hợp với mức dộ phát triển của trẻ.

chăm sóc giáo dục trẻ mầm non
chăm sóc giáo dục trẻ mầm non

Bảng 1: Nội dung luyện tập các giác quan

Bảng 1: Nội dung luyện tập các giác quan

Nội dung
3-12 tháng
12-24 tháng
24-36 tháng
Luyện tập các giác quan, phối hợp các giác quan
Nhìn theo vật chuyển động có khoảng cách gần với trẻ
Tìm đồ chơi vừa mới cất giấu
Tìm đồ chơi vừa mới cất giấu
Luyện thị giác và thính giác
Nhìn vào đồ vật tranh ảnh có màu sắc sặc sỡ
Nghe âm thanh và tìm nơi phát ra âm thanh
Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật, tiếng kêu của một con vật quen thuộc
Luyện xúc giác và thính giác
Nghe âm thanh và tìm nơi phát ra âm thanh có khoảng cách gần với trẻ
Sờ, nắn, lắc, gõ đồ chơi và nghe âm thanh
Sờ, nắn đồ vật, chất liệu để nhận biết cứng, mềm, trơn (nhẵn) – xù xì

Bảng 2: Khám phá khoa học về các hiện tượng thiên nhiên đối với trẻ

Độ tuổi
Nội dung
3-4 tuổi
4-5 tuổi
5-6 tuổi
Khám phá khoa học về các hiện tượng thiên nhiên.
Các hiện tượng thời tiết: nắng, mưa, nóng, lạnh
Một số hiện tượng thời tiết theo mùa
Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa
Thời tiết, mùa
Ảnh hưởng của nắng, mưa, nóng lạnh đến sinh hoạt của trẻ
Ảnh hưởng của thời tiết đến sinh hoạt con người
Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người và cây cối, con vật theo mùa
Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
Ngày và đêm
Sự khác nhau giữa ngày và đêm
Mặt trời, mặt trăng, sự khác biệt giữa ngày và đêm

2.4. Các hoạt động giáo dục, hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục .

    - Đối với chương trình giáo dục mầm non mới nhà trẻ, phần này đề cập đến các hoạt động phù hợp với trẻ nhà trẻ như: hoạt động giao lưu cảm xúc, hoạt động với đồ vật,chơi và chơi – tập, hoạt động chăm sóc(ăn,ngủ,vệ sinh); hoạt động lễ hội. Trong đó nhấn mạnh hoạt động giao lưu cảm xúc, hoạt động với đồ vật là những hoạt động chủ đạo cho trẻ ở lứa tuổi này

    - Đối với chương trình giáo dục mầm non mới trẻ mẫu giáo phần cũng gồm các hoạt động cơ bản phù hợp với trẻ lớp mẫu giáo như: hoạt động chơi, hoạt động học tập, hoạt động lao động, hoạt động chăm sóc và hoạt động lễ hội. Trong nhấn mạnh hoạt động chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ.

    - Các họat động được tổ chức theo những hình thức đa dạng tùy thuộc vào mục đích, nội dung họat động và không gian, hoặc theo số lượng trẻ.

    - Tổ chức môi trường hoạt động của trẻ được hết sức nhấn mạnh trong chương trình. Cũng là 1 trong những yêu cầu về tổ chức các khu vực hoạt động của trẻ trong và ngoài lớp, nhằm tạo điều kiện cho trẻ được << chơi mà học” và << chơi mà học” phù hợp với độ tuổi. Các góc hoạt động được xây dựng đảm bảo phù hợp với việc triển khai chủ để giáo dục và kích thích sự tò mò ham hiểu biết của trè.

    - Phương pháp giáo dục trẻ chú trọng đến tổ chức cho trẻ thực hành, luyện tập trải nghiệm, coi trọng vai trò của trò chơi, phương pháp dùng tình cảm, phương pháp dùng trò chơi trong việc tổ chức cuộc sống và tồ chức các hoạt động của trẻ trong trường mầm non.

2.5 Điều kiện thực hiện chương trình đề cập đến điều kiện về GV, điều kiện về môi trường sư phạm, điều kiện về sự phối hợp giữa gia đình và cộng đồng, điêu kiện về tài chính. Đây là những quay định hết sức cơ bản cần thiết giúp cho việc thực hiện chương trình được đảm bảo thuận lợi, có chát lượng và đạt hiệu quả.

2.6 Đánh giá chuyên đề giáo dục mầm non mới. Nội dung đánh giá được đưa vào như là một thành tố của chương trình và là điểm rất mới so với chương trình hiện hành. Chương trình đã đưa ra quyết định về nội dung, phương pháp đánh giá sự tiến bộ của trẻ và đánh giá quá trình. 

Những nội dung và phương pháp đánh giá phù hợp sẽ giúp giáo viên kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục, phương pháp xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới phù hợp với thực tế của nhóm, lớp. Bên cạnh đó nội dung trong phần này còn giúp giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non các cấp có cơ sở để chỉ đạo, giám sát, thanh tra, đánh giá và đềiu chỉnh việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non một cách thuận lợi, khách quan và hiệu quả.

2.7. Giải thích Chương trình giáo dục mầm non mới đề cập đến những tư tưởng cốt lỗi của chương trình; các nguyên tắc và 1 số điểm lưu ý chung khi thực hiện chương trình.

Những điểm mới trong cấu trúc cũng như nội dung của đổi mới phương pháp giáo dục mầm non cho thấy chương trình được xây dựng theo hướng đổi mới đã giúp giáo viên có cái nhìn tổng thề về những gì trẻ cần được phát hiện và tác động đồng bộ phù hợp với độ tuổi để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.

Nội dung của chương trình còn cho thấy việc phân chia mức độ nội dung theo độ tuổi sẽ giúp cho giáo viên, các nhà quản lý dễ dàng thấy các mức độ khác nhau, nôi dung phù hợp với mỗi độ tuổi. Qua đó giúp giáo viên chủ động , linh hoạt hơn trong việc thực hiện nội dung chương trình, tích hợp các lĩnh vực nội dung theo các chủ đề phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Cùng với bộ chương trình giáo dục mầm non đổi mới, bộ sách chương trình giáo dục mầm non mới được biên soạn nhằm đảm bảo việc thực hiện chương trình 1 cách thuận lợi. Bộ sách hướng dẫn lần này được cấu trúc thành các quyển riêng (không chung như cuống chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non mẫu giáo hiện hành).

Bộ sách chương trình giáo dục mầm non mới được biên soạn nhắm giúp cán bộ quản lý và giáo viên phát huy khả năng chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chương trình , tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non trẻ theo hường tích hợp chu đề một cách mềm dẻo, linh hoạt mang tính mở, phù hợp với thực tế trường, lớp, địa phương và theo từng độ tuổi.

Chú ý: Đây là bản xem thử Chương trình giáo dục mầm non mới online, xin hãy chọn download chương trình giáo dục mầm non mới miễn phí bên dưới để xem nội dung chương trình giáo dục mầm non mới bản đẹp dạng doc Bạn đang xem nội dung chương trình giáo dục mầm non mới - nội dung của chương trình giáo dục mầm non mới, để tải tìm hiểu về chương trình giáo dục mầm non mới về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở dưới

Blog mầm non cũng như các thư viện tài liệu giáo án mầm non khác được các thành viên giới thiệu hoặc do Blog mầm non tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , Blog mầm non không thu phí từ thành viên, nếu phát hiện nội dung vi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website, Ngoài thư viện tài liệu giáo án mầm non hay sáng kiến kinh nghiệm này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.
. Bạn có thể giáo án mầm non này , hoặc tìm kiếm các giáo án mầm non khác tại đây : tìm kiếm giáo án mầm non tại Blog mầm non

Blog mầm non

Diễn đàn cung cấp giáo án mầm non, tài liệu giảng dạy mầm non, bài giảng mầm non hay, giáo án lớp lá, giáo án nhà trẻ, giáo án lớp mầm, giáo án lớp lá, giáo án lớp chồi, nơi giao lưu giữa các giáo viên mầm non việt nam

Đăng nhận xét

➔ Gửi kèm hình ảnh trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất.
➔ Để bình luận kèm hình ảnh, bạn vào trang Upload Ảnh, kéo thả để Upload hình ảnh lên.
➔ Bạn dán URL link hình ảnh vào khung bình luận và ấn Xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➔ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➔ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2